37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

نتایج نهایی آزمون سینیور دوره های ترمیک و مکالمه فشرده

1400/1/21

نتایج نهایی آزمون سینیور دورهای ترمیک و مکالمه پس از دو مرحله آزمون کتبی و مصاحبه اعلام شد.

نتایح نهایی آزمون Senior دوره های ترمیک و مکالمه به شرح زیر اعلام می گردد زبان آموزانی که نمره بالاتر از 75 کسب نموده اند قبول شده اند و می توانند جهت دریافت مدرک خود با داشتن یک قطعه عکس بعد از 28 فروردین به آموزشگاه (شعبه برادران) مراجعه نمایید.

زبان آموزان با نمره کمتر از 75 مردود بوده و می توانند در آزمونهای آتی Senior. شرکت نمایند.