37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

نتایج نهایی آزمون سینیور 1400

1400/7/17

به متقاضیانی که در این آزمون نمره قبولی را کسب کرده اند، مدرک Senior Certificate تعلق می گیرد و ایشان مجاز هستند تا بدون شرکت در آزمون کتبی جذب مدرس، وارد مراحل جذب مدرس آموزشگاه شوند.